Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 2 0 2 2
BİL101 Bilişim Teknolojileri I 3 0 3 4
İNG101 İngilizce 1 3 0 3 3
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
SMO105 Temel Matematik 3 0 3 3
SMO109 Temel İlk Yardım 3 0 3 3
SMO111 Temel Anatomi 3 0 3 3
HTP101  Hasta Bakım İlkeleri 3 0 3 4
HTP103  Diyaliz Ekipmanlarının Kullanımı ve Bakımı 3 0 3 3
TUR101 Türk Dili 1 2 0 2 2
KAR100 Kariyer Planlama 0 0 0 0
Toplam Kredi 27 0 27 30

II. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO102 Hastalıklar Bilgisi  2 0 2 2
SMO104 Fizyoloji 2 0 2 2
HTP102  Nefroloji 1 2 0 2 2
HTP104  İç Hastalıkları 2 2 3 3
HTP108  Diyaliz 1 2 2 3 3
HTP112  Biyofizik 2 0 2 2
HTP150  Yaz Stajı (20 İş Günü) 0 0 0 1
FAR102 Farmakoloji 3 0 3 4
KMB102 Klinik Mikrobiyoloji 3 0 3 4
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 2 0 2 2
TUR102 Türk Dili 2 2 0 2 2
İNG102 İngilizce 2 3 0 3 3
Toplam Kredi 25 4 27 30

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
HTP201  Nefroloji 2 2 1 3 4
HTP203  Diyaliz 2 2 6 5 7
HTP205  Diyaliz Hastalarında Ruh Sağlığı ve Sorunları 2 0 2 2
HTP207  Enteral ve Parenteral Uygulamalar 2 0 2 2
HTP209  Cerrahi Hastalıkları 2 0 2 2
HMT207 Hematoloji 2 2 3 4
BYK203 Klinik Biyokimya 3 0 3 4
BES107 Genel Beslenme İlkeleri 2 0 2 2
SMO201 Ölçme Ve Değerlendirme 3 0 3 3
Toplam Kredi 20 9 25 30

IV. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO202  Halk Sağlığı 3 0 3 4
SMO204  Meslek Etiği 3 0 3 4
SMO206  Sağlık Hizmetleri Yönetimi 3 0 3 4
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1 1
SMO210 Sağlık Hizmetlerinde Kalite 3 0 3 4
HTP202 Mesleki Uygulama 0 26 13 13
Toplam Kredi 13 26 27 30

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1
Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaması sonucu ortaya çıkan siyasi ekonomik kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunun ele alınması.

TUR 101 Türk Dili 1
Dilin tanımı ve önemi; dil-kültür ilişkisi, yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imlâ kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman vb.) formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.) makalenin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.

KAR100 Kariyer Planlama

 • Kariyer planlama ve kariyer gelişimi modellerini öğrenme.
 • Hâlihazırda mevcut iş piyasası koşulları hakkında bilgi sahibi olma.
 • Mülakat teknikleri hakkında bilgi sahibi olma. Etkileyici bir iş görüşmesini nasıl yapılacağını öğrenme.
 • Özgeçmiş, kapak yazısı ve teşekkür mektubu hazırlama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma.
 • İş başvurularında kullanmak üzere CV hazırlama

ING 101 İngilizce
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya önelik bir derstir. Kendisini ve ailesini tanıtabilmr; Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilme, tarifini anlayabilme; Rutin olarak aktiviteleri anlayabilme, seçebilme; bazı mobilyaları isimlendirebilme yapılan bir ev tarifini anlayabilme

BİL 101 Bilişim Teknolojileri I

 1. Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Yeri
 2. Bilgisayar Sistemleri, Dosya Yönetimi
 3. Etik ve Güvenlik, Dijital Vatandaşlık
 4. Gizlilik ve Güvenlik
 5. Bilgisayar Ağları
 6. Araştırma
 7. İletişim Teknolojileri ve İşbirliği
 8. Görsel İşleme Programları
 9. Kelime İşlemci Programları
 10. Sunu Programları
 11. Tablolama Programları
 12. Ses ve Video İşleme Programlar
 13. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları, Programlama

SMO 101 Tıbbi Terminoloji
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

SMO 105 Temel Matematik
Bu ders, temel matematik konularını öğrenmeyi, sayısal veriler içeren matematik problemleri tanımlayabilmeyi, sonuçlandırmayı ve bu problemleri öğrencilere anlamayı sağlayacak beceriler kazanmayı amaçlamak.

SMO 109 Temel İlk Yardım
İlk yardım dersine genel bakış. İlk yardımda temel kavramlar, normal vital bulgular ve bulguların değerlendirilmesi, İleri ve sürekli yaşam desteği. Özel durumlarda (kazalar, kanamalar,zehirlenmeler, sırasında yaralanmalarda/ zehirlenmeler ) öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan temel bir derstir. Kaza ve yaralanma durumlarında müdahalede bulunanların, ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamalarını sağlamaktır.

SMO 111 Temel Anatomi
Anatomiye giriş dersi olup, iskelet ve kas, solunum, dolaşım, sindirim, sinir, endokrin, boşaltım ve üreme sistemlerini oluşturan temel anatomik yapı ve kavramların öğretildiği temel derstir. Bu dersi alan öğrenciler;
İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite.
Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diafragma, burun ve larinks, trake, akciğerler ve plevra.
Dolaşım sistemi: kalp (atrium ve ventrkül ), perikard, damarlar.
Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: farikns, özefagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve üretra-kadın ve erkek genital organları.
Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sapı- serebellum ve kranial sinirler – otonom sinir sistemi.
Endokrin sistem.  Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yollarını öğrenirler.

HTP 101 Hasta Bakım İlkeleri
İnsan ve temel gereksinimleri; Sağlık ve hastalık kavramları; Sağlık ekibi, güvenli hastane ortamı;  Hayati belirtiler, ateş, solunumun ölçülmesi ve kaydedilmesi; Sıcak soğuk uygulamalar; Bireysel hijyen ve bakım, saç, ağız ve yüz bakımı; Derinin görevleri, Yatakbaşı hasta bakımı, sabah tuvaleti, yatak istirati, dekubitüs oluşumu ve tedavisi, yatak yapımı, hastanın yatak içinde döndürülmesi; Üriner Sistem uygulamalarında kullanılan sonda ve kateterler konuları işlenecektir.

HTP 103 Diyaliz Ekipmanları Kullanımı ve Bakımı
Diyaliz Sistemi Ekipmanları; Su arıtma sistemleri; Reverz ozmoz sistemleri, Diyaliz ekipmanları; Diyaliz makinası temel özellikleri; Diyaliz makinası sıvı devresi, Single needle diyaliz sistemleri, Hemofiltrasyon ve hemodiafiltrasyon temel özellikleri, Na ve UF profilleri, Diyaliz makinesi dezenfeksiyon sistemleri işlenecektir.

SMO 102 Hastalıklar Bilgisi
Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etiyoloji, hastalıkların muayene şekilleri ve tanı işlemlerinin öğretilmesinin amaçlandığı temel derstir. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.Solunum ve dolaşım hastalıkları. Gastrointestinal sistem hastalıkları. Nörolojik hastalıklar. Ürogenital hastalıkların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

SMO 104 Fizyoloji
Bu dersin sonunda öğrencilerin, temel fizyolojik kavramları, vücudun işlevsel organizasyonunu, hücre-organ-sistem ilişkilerini, hücre yapısı ve işlevlerini, vücut sistemlerinin çalışma mekanizmalarını kavraması amaçlanmıştır.

HTP 102 Nefroloji I
Kronik Böbrek Yetmezliğinde (KBY) etyopatogenez ve klinik; KBY’ de konservatif tedaviler; Yetişkinlerde glomerül hastalıklar, Renal osteodistrofi anemi ve tedavisi, Epo venofer kullanma kriterleri, Hipertansiyon ve tedavisi, Akut kronik periton diyalizi peritonitler.

HTP 104 İç Hastalıklar
Sıvı elektrolitler; Asit-Baz dengesi; Homeostatis, stres, şok; GİS hastalıkları; Endokrin sistem ve hastalıkları; Kardiyovasküler  sistem ve hastalıkları; Solunum sistemi hastalıkları; Bağışıklık sistemi ve hastalıkları; Nefroloji glomerül hastalıklar; Nefroloji nefritik sendrom; Akut –kronik böbrek yetmezlikleri, Renal üriner enfeksiyon Kronik Pyelonefrit konuları işlenecektir.

HTP 108 Diyaliz I
Hemodiyalizin fizyolojik prensipleri; Diyalizörler; Diyaliz solüsyonları; Su arıtma sistemi; H.D. Aygıtı; Diyaliz endikasyonları; Akut ve kronik diyaliz, H.D.uygulaması; Heparin uygulanması, TMP ayarlanması; H.D. işleminin sonlandırılması; H.D. için damar giriş yolları , M.G. komplikasyonlar, H.D. M.G. komplikasyonlar ve uygulanan tedaviler, P.D. Fizyolojik prensipleri kullanılan araç, gereç ve materyaller; P.D. ekibi ve görevleri, P.D. implantasyon sonrası bakım katater yerleştirilmesiyle ilgili cerrahi komplikasyonlar; Periton kateterleriyle ilgili komlikasyonlar; P.D. hasta seçim kriterleri ve hasta eğitimi; Periton diyalizi tedavisinde yeterlilik; Periton diyalizinde nonenfeksiyöz komplikasyonlar ve tedavisi; Hemodiyaliz tekniğinin çocuklardaki özellikleri ve komplikasyonları; Çocuklarda periton diyaliz ve komplikasyonları.
                                                                                                                 
HTP 112 Biyofizik
Temel elektriksel kavramlar ve tıpta uygulamaları; Membran Biyofiziği; Hücre membranlarının elektriksel özellikleri; Yerel Potansiyeller; Aksiyon Potansiyelleri; Uyarılma Potansiyelleri; Makromoleküller; Radyasyon konuları işlenecektir.

HTP 150 Yaz Stajı
Diyalizde yardımcı destek personelinin gerekliliği.
Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek
Yeniliği teşvik etmek
Eleştirel düşünceyi geliştirmek

FAR 102 Farmakoloji
Farmakolojiye giriş; İlaçların emilimleri ve dağılımları; İlaçların metabolizması ve atılımı; İlaçlar arasındaki etkileşmeler, antagonizmalar ve sinerjizmalar; İlaçların etki metanimaları; Otonom sinir sistemi ilaçları, kolinerjik ve antikolinerjik ilaçlar ve tedavide kullanımlarınıın incelenmesi Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek

KMB 102 Klinik Mikrobiyoloji
İnfeksiyon Hastalıklarına Giriş, Genel Bilgiler; Sindirim Sistemiyle Bulaşan Hastalıklar, Besin Zehirlenmesi (S.Aureus), Botulismus, Tifo, Paratifo, Salmonella Gasroenteritidi, Shigella, Kolera; Solunum Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, Difteri, Kabakulak, İnfluenza, Boğmaca, Bakteriyel pnomoniler, Tüberküloz, Kızamık, Suçiçeği; Deri ve mukozayla bulaşan infeksiyon hastalıkları Gonore, Herpes Simpleks Kuduz, Tetenoz, Sifilis, Menenjit-Hepatit- Aids, Parazit İnfeksiyonları; Üriner Sistem İnfeksiyonları; Katater İnfeksiyonları; Hastane İnfeksiyonları; Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Yöntemleri.

AİT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Mustafa Kemal Paşanın 29 Ekim 1923 de Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruşundan itibaren vefatına kadar gerçekleştirdiği ilke ve inkılaplar değerlendirilmektedir

TUR 102 Türk Dili 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, iyi bir konuşmanın temel ilkeleri, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmayı etkileyen faktörler, hazırlıksız (telefonda konuşma, tanışma ve tanıştırma vs.) ve hazırlıklı konuşma türlerinin (münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans) özellikleri, diksiyon ve önemi, Türkçenin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama ve metin ağırlıklı uygulamalar.

İNG 102 İngilizce 2
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 102 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri  diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir.  Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür.  Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır.  İNG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini (YAZILI METİNLER VE DİYALOGLARDA) hedeflemektedir.  İlgili kriter ve hedeflenen beceriler aşağıdaki linkte ve ‘amaçlar’ bölümünde bulunabilir.
Hangi soru sözcüğünün hangi durmda kullanılmaya uygun olduğunu seçebilme
Ölçü bildiren sözcüklerin nerelerde kullanıldığını seçebilme
Şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili yapılan ayarlamaları anlayabilme
İki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi kullanabilme
Günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih belirtme, nasihat verme) içeriği  takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilme
Yiyecekler, organizasyon yapma, sağlık sorunları, hayat olayları, tatil ayarlamaları, para kullanımı,  kıyafetleri isimlendirme , şehirleri tasvir etme, istekte bulunma  gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya deyimleri seçebilme

HTP 201 Nefroloji I
Renal replasman tedavilerine genel bakış, endikasyon kontrendikasyonlar; Hemodiyalizin fizyolojik prensipleri; Akut ve kronik hemodiyaliz; Hemodiyaliz yeterliliği; Hemodiyalizde Mg komplikasyonları; Türkiye’ de renal replasman tedavilerinin durumu; Periton diyalizi fizyolojik prensipleri.

HTP 203 Diyaliz II
Yavaş ve sürekli H.D. Yöntemleri; Plazmaferez- Zehirlenmelerde hemoperfüzyon ve diyaliz; Kuru ağırlık kavramı; Resürkilasyon; Yaşlı hastalarda diyalizör tekrar kullanımı; Kardiyavasküler proplemler (K.A.H.Peritkardit, Endokardit); Gis Sorunları; Diyaliz Amiloidozu Karpal Tünel Sendromu; Periferik eklemlerde osteartropati; Spondilartropatiler; Metabolik ve endokrin proplemler, H.D. hastasında karşılaşılan diğer sorunlar (Kanser, kazanılmış renal kistik hastalık, impotans, kadınlarda seksüel fonksiyon bozuklukları, fertilite kontrolü ve gebelik diyalizi, Akciğer ödemi ve plevra effüzyon; Tüberküloz.

HTP 205 Diyaliz Hastalarında Ruh Sağlığı ve Sorunları
Ruh sağlığı ile ilgili temel kavramla;, Sağlık, Hastalık, Ruh Sağlığı, beden imgesi; Umut-Uyu; kendini tanıma; Davranış , tutum, kişilik gelişimi ve kişilik bozuklukları; Kültür ve Psikiyatri; Kronik hastalık ve ail;,Hemodiyaliz hastalarında kayıp ve ölüme ilişkin düşünceler; Kriz ve krize müdahaleler, Organ bağışı ve Pisiko-Sosyal yaklaşımlar; Diyaliz hastalarında görülen ruhsal sorunlar; Pisikosomatik hastalıklar, Anksiyete bozuklukları, depresyon, ihtihar girişimleri, seksüel proplemler; Hemodiyaliz hastasının sosyal yaşamının düzenlenmesiyle ilgili genel ilkeler.

HTP 207 Enteral ve Parenteral Uygulamalar
Boşaltım sistemi ve sorunları, sondalar lavmanlar, ilaç uygulama yöntemleri, oral ilaç alım şekilleri, ilaç hazırlama, parenteral ilaç uygulaması, uygulanan bölgeler; İntravenöz sıvı tedavisi kullanılan solüsyon ve malzemeler; Sıvı tablosu komplikasyonları, Üriner sistem ve uygulamalarında kullanılan sonda ve kateterler uygulamaları.

HTP 209 Cerrahi Hastalıkları
Cerrahiye giri; Ameliyat öncesi bakım; Ameliyat esnasında bakım, Ameliyathane premedikasyon; Anestetik ilaçlar ve uygulanması, Post-Operatif Bakım Cerrahisi; Tıbbi cerrahi asepsi ve ilkeleri
eastane Enfeksiyonları; Doku zedelenmesi ve tamiri; yara bakımı
yanıklar ve tedavisi; Şok ve çeşitleri; Akciğer hastalıkları göğüs cerrahisi ve bakımı, arter,  ven ve lenf sistemi hastalıkları; Kalp hastalıkları ve cerrahisi, Gastro intestinal sistem hastalıkları; Karaciğer, Safra kesesi, Pankreas hastalıklarıcCerrahisi ve bakımı;
Üriner sistem ve hastalıkları, cerrahisi ve bakımı, Organ transplantasyonu; Sinir sistemi cerrahisi ve hastalıkları ve bakımı.

HMT 207 Hematoloji
Kapiller kan almak, damardan  kan almak, Antikoağülan hazırlamak ve kullanmak. Kan numuneleri hazırlamak. İşlenmiş kan numunelerini saklamak, Numunelerin transferini yapmak, Kan hücrelerini manuel saymak

BYK 203 Klinik Biyokimya
Makro moleküllerin kimyasal yapı ve özellikleri, metabolizmaları, hastalıkların moleküler mekanizmaları, biyokimyasal tanı ve araştırma yöntemlerini öğretmek. 1-Organizmadaki lipit, protein, karbonhidrat ve nükleik asit gibi makromoleküllerin metabolizmalarını öğrebnek 2-Hormonların etki mekanizmalarını öğrenmek 3-Hastalık biyokimyasını öğrenmek. Hasta başı testleri, Metabolik hastalıklar, MI markerları, Tm markerları, Vücut sıvıları, Böbrek, Karaciğer, fonksiyon testleri, Koağülasyon Biyokimyası, Gebelik Biyokimyası

BES 107 Beslenme İlkeleri
Sağlıklı beslenme; Beslenme ve iş verimi; Besin öğeleri karbonhidratlar, proteinler, yağlar, mineraller, vitaminler ve içecekler; Sıvı dengesi; Yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri; Enerji gereksinimleri; İdeal boy kilo, obesite ve yol açtığı hastalıklar; Özel Durumlarda beslenme, gebe, emziren anne ve bebek beslenmesi, çocuk beslenmesi.

SMO 201 Ölçme Ve Değerlendirme
Bu ders öğrencilerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasıdır. Eğitim programlarında yer alan kazanımlara öğrencilerin ulaşıp ulaşmadığının kontrolü ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir şekilde kullanmak ile gerçekleşecektir. Öğretmen adaylarının öğrencilerdeki öğrenme eksikliklerini, kazanımlara ulaşma derecelerini ve onların bir üst öğrenim kademesine devam edip etmeyeceğine karar vermede kullanacakları ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını öğrenmeleri önemli bir eğitim ihtiyacıdır. Bu ders öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasını amaçlamaktadır.

SMO 202 Halk Sağlığı
Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık insane gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması, Tıp ahlakı.

SMO 204  Meslek Etiği
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazanılması amaçlanmaktadır.

SMO 206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Yönetim kavramı ve süreçleri. Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir.

HTP202  Dönem Uygulaması
Diyaliz bölümünde yardımcı destek personelinin gerekliliği
Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek
Yeniliği teşvik etmek
Eleştirel düşünceyi geliştirmek

SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı
Akılcı ilaç Kullanımı: İlâçların, hastaların klinik gereksinimlerine uygun bir şekilde, uygun dozda, yeterli bir zaman süresinde, hem kendileri hem de toplum için en düşük maliyet ile kullanılması
Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek

SMO 210 Sağlık Hizmetlerinde Kalite
Sağlık hizmetlerini içinde barındıran tüm ön lisans bölümlerinde, sağlıkta kalitenin güvenlik, atık, enfeksiyon, iletişim, sağlık çalışanı sorumluluğu, tıbbi hatalar, acil durumlar, cihaz yönetimleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, hastanede bulunan cihazlar dahil geniş alanı kapsamaktadır. Türkiye sağlık sistemine genel bakış, hasta çalışan güvenliği, sağlıkta kalite standartları, atıl yönetimi, enfeksiyonların önlenmesi, ilaç yönetimi, radyasyon güvenliği, temel hasta hakları, hasta ve hasta yakını ile sağlıklı iletişim, hasta güvenliğinde sağlık çalışanı sorumluluğu, hasta güvenliği ve tıbbi hata, sağlıkta risk yönetimi, hasta düşmelerinin önlenmesi, hastanın bilgilendirilmesi ve hasta rızası, güvenli ilaç uygulamaları, sağlıkta ölçme ve değerlendirme kültürü, malzeme ve cihaz yönetimi, afet ve acil durum yönetimi, bilgi yönetimi konularını içermektedir.