Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 2 0 2 2
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
BİL101 Bilişim Teknolojileri I 3 0 3 4
İNG101 İngilizce 1 3 0 3 3
LVS101 Anatomi 2 2 3 4
LVS103 Mikrobiyoloji 2 2 3 4
LVS105 Organik kimya 2 0 2 3
LVS107 Fizyoloji 3 2 4 5
TUR101 Türk Dili 1 2 0 2 2
KAR100 Kariyer Planlama 0 0 0 0
Toplam Kredi 21 6 24 30

II. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
FAR102 Farmakoloji Ve Toksikoloji 3 0 3 4
LVS104 Hayvan Dav. Ve Seksüel Etoloji 2 0 2 2
LVS106 Zootekni Ve Hayvan Refahı 2 2 3 3
LVS108 Salgın Ve Zoonoz Hastalıklar Ve Korunma 3 0 3 3
LVS110 Hayvan Sağlığı Ve Hijyeni 2 0 2 2
LVS112 Histoloji 2 2 3 4
LVS114 Biyokimya 2 0 2 4
LVS150 Yaz Stajı (30 iş günü) 0 0 0 1
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 2 0 2 2
TUR102 Türk Dili 2 2 0 2 2
İNG102 İngilizce 2 3 0 3 3
Toplam Kredi 23 4 25 30

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
LVS201 Doğum Ve Suni Tohumlama 2 2 3 4
LVS203 Ayak Bakımı Ve Sağlığı 1 2 2 3
LVS205 Hayvan Besleme Ve Rasyon Bilgisi 2 2 3 4
LVS207 Paraziter Hastalıklar Ve Korunma 1 2 2 3
LVS209 Sağım Hijyeni Ve Mastitis Korunma 2 2 3 4
LVS211 Veteriner Laborant Teknikleri 2 4 4 5
LVS213 Temel Klinik Bilgisi 3 0 3 4
SMO201 Ölçme Değerlendirme 3 0 3 3
Toplam Kredi 16 14 23 30

IV. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO202 Halk Sağlığı 3 0 3 4
SMO204 Meslek Etiği 3 0 3 4
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1 1
SMO210 Sağlık Hizmetlerinde Kalite 3 0 3 4
LVS202 Dönem Uygulaması 0 20 10 17
Toplam Kredi 10 20 20 30

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1
Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaması sonucu ortaya çıkan siyasi ekonomik kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunun ele alınması.

TUR 101 Türk Dili 1
Dilin tanımı ve önemi; dil-kültür ilişkisi, yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imlâ kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman vb.) formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.) makalenin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.

KAR100 Kariyer Planlama

 • Kariyer planlama ve kariyer gelişimi modellerini öğrenme.
 • Hâlihazırda mevcut iş piyasası koşulları hakkında bilgi sahibi olma.
 • Mülakat teknikleri hakkında bilgi sahibi olma. Etkileyici bir iş görüşmesini nasıl yapılacağını öğrenme.
 • Özgeçmiş, kapak yazısı ve teşekkür mektubu hazırlama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma.
 • İş başvurularında kullanmak üzere CV hazırlama

ING 101 İngilizce
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya önelik bir derstir. Kendisini ve ailesini tanıtabilmr; Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilme, tarifini anlayabilme; Rutin olarak aktiviteleri anlayabilme, seçebilme; bazı mobilyaları isimlendirebilme yapılan bir ev tarifini anlayabilme

BİL 101 Bilişim Teknolojileri I

 1. Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Yeri
 2. Bilgisayar Sistemleri, Dosya Yönetimi
 3. Etik ve Güvenlik, Dijital Vatandaşlık
 4. Gizlilik ve Güvenlik
 5. Bilgisayar Ağları
 6. Araştırma
 7. İletişim Teknolojileri ve İşbirliği
 8. Görsel İşleme Programları
 9. Kelime İşlemci Programları
 10. Sunu Programları
 11. Tablolama Programları
 12. Ses ve Video İşleme Programlar
 13. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları, Programlama

SMO 101 Tıbbi Terminoloji
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

LVS 101 Anatomi
Temel anatomi terminolojisini vermek, evcil memeli ve kanatlıların hareket, sinir, kas, sindirim, solunum, dolaşım ve ürogenital sistemlerinin normal şekil, yapı, tabii duruş ve komşu organlarla ilişkilerini karşılaştırmalı olarak öğretmek

LVS 103 Mikrobiyoloji
Mikroorganizmaların özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi verme, tekniğine uygun olarak aseptic çalışma yapabilme yeteneğinin kazandırılması, malzemeye göre sterilizasyon uygulayabilme, tekniğine uygun olarak numune alabilme, besi yeri hazırlayabilme, ekim yapabilme ve koloniözelliklerini inceleyebilme, hijyen control numuneleri alabilme, preparat hazırlayarak mikroskopta inceleyebilme ve bakterileri tanımlayabilme konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

LVS 105 Organik Kimya
Atomlar ve Moleküller, Orbitaller ve Bağlanma, Yapı İzomerisi, Stereokimya, Alkil Halojenürler, Serbest Radikal Tepkimeleri, Alkoller, Aklenler ve Alkinler

LVS 107 Fizyoloji
Karbonhidratlar, lipitler, proteinler, enzimler, mineraller, sınıflandırılmaları, fiziksel, kimyasal özelikleri ve fonksiyonlarını içeren temel biyokimya bilgilerini kazandırmak ve hücre, kan, kas ve sinir sisteminin incelenmesi, öğrencilerin fizyolojik bilgi ile donatılması amaçlanır

FAR102 Farmakoloji ve Toksikoloji
İlaçların farmakodinami ve farmakokinetiği ile klinikte kullanımına ait genel bilgileri kazandırmak, farmakolojinin temel kavram ve terminolojisinin öğretilmesi, ilaçların kaynakları ve genel özellikleri, İlaçların emilmesi, vücutta dağılımı, metabolizması ve çıkartımı, doz kavramı, ilaçların veriliş şekilleri ve yolları, ilaçların etki mekanizmaları, ilaçların istenmeyen etkileri ve toksik etkileri ile etkileşimleri, zehir tanımı ve özellikleri hakkında bilgiler, zehirlenme tipleri ve zehirlerin vücutta uğradığı değişimler, zehirlenme olayıyla ilgili soruşturma ve inceleme yapma, analiz numunesi alma ve laboratuvara gönderme, tanı ve genel tedavi yöntemleri, pestisidlerin özellikleri, zehirlenme nedenleri, semptomları, tanısı ve tedavisi, bitkisel ve hayvansal zehirlerin özellikleri, zehirlenme nedenleri, semptomları, tanısı ve tedavisi öğretilir.

LVS 104 Hayvan Davranışları ve Seksüel Etoloji
Evcil hayvan davranışlarının incelenmesi,davranışın tanımı, insan ve hayvan sevgisinin davranışlar üzerindeki önemi, canlılarda iç ortamın dengesi, organizmanın kontrol sistemleri, hayvanlarda evcilleştirmenin davranışlar üzerine etkisi, çevre ısısının davranış üzerine etkileri ve kedi, köpek, sığır, koyun, domuz ve at gibi evcil hayvanlarda beslenme, cinsellik, annelik ve sosyal davranışların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

LVS 106 Zootekni ve Hayvan Refahı
Evcil hayvanlarda türlere göre ırklar, morfolojik ve fizyolojik özellikleri, dölverimi, laktasyon, çevreye uyum ve hayvan refahı, sığır, koyun, keçi, tavuk, at, tavşan, laboratuvar hayvanları ve domuz yetiştiriciliği ilkelerinin teorik ve uygulamalı olarak öğrencilere öğretmektir

LVS 108 Salgın ve Zoonoz Hastalıklar ve Korunma
Bakteriyel, viral ve diğer çeşitli enfeksiyonlar, aşılamalar ve hijyenik tedbirler hakkında ayrıntılı bilgiler vermek, hastalık nedenlerini tanımlayabilme, sistemlere göre hastalıkları tanımlayabilme, hayvanlardan insanlara geçen hastalıkları tanıyabilme, aşılamanın önemini kavrayabilme, zoonoz hastalıklardan korunma tedbirlerini alabilme, salgın hastalıklardan korunma tedbirlerini alabilme ve hastalık bazında numune alarak laboratuvara materyal gönderebilme konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

LVS 110 Hayvan Sağlığı ve Hijyeni
Hayvan türlerine göre harici uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi vermek, hastalık semptomlarını takip edebilme,  hayvan türlerine göre muayene yöntemlerini uygulayabilme, vücut ısısı, nabız ve solunum takibi yapabilme, hayvan vücudunda anormal oluşumları takip edebilme, apse tedavisi yapabilmeli, ayırıcı test metodlarını uygulayabilme, asepsi ve antisepsi kurallarını uygulayabilme ve enjeksiyon yöntemlerini uygulayabilme konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

LVS 112 Histoloji
Temel anatomi terminolojisini vermek, evcil memeli ve kanatlıların hareket, sinir, kas, sindirim, solunum, dolaşım ve ürogenital sistemlerinin normal şekil, yapı, tabii duruş ve komşu organlarla ilişkilerini karşılaştırmalı olarak öğretmek ve en küçük canlı birimi olan hücre ile hücrelerin oluşturduğu dokuların yapısal ve histolojik özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

LVS 114 Biyokimya
Karbonhidratlar, lipitler, proteinler, enzimler, mineraller, sınıflandırılmaları, fiziksel, kimyasal özelikleri ve fonksiyonlarını içeren temel biyokimya bilgilerini kazandırmak ve hücre, kan, kas ve sinir sisteminin incelenmesi, öğrencilerin fizyolojik bilgi ile donatılması amaçlanır

LVS 150 Yaz Stajı
Diyalizde yardımcı destek personelinin gerekliliği.
Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini
geliştirmek
Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
geliştirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini
yenilemek
Yeniliği teşvik etmek
Eleştirel düşünceyi geliştirmek

AİT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Mustafa Kemal Paşanın 29 Ekim 1923 de Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruşundan itibaren vefatına kadar gerçekleştirdiği ilke ve inkılaplar değerlendirilmektedir

TUR 102 Türk Dili 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, iyi bir konuşmanın temel ilkeleri, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmayı etkileyen faktörler, hazırlıksız (telefonda konuşma, tanışma ve tanıştırma vs.) ve hazırlıklı konuşma türlerinin (münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans) özellikleri, diksiyon ve önemi, Türkçenin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama ve metin ağırlıklı uygulamalar.

İNG 102 İngilizce 2
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 102 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri  diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir.  Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür.  Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır.  İNG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini (YAZILI METİNLER VE DİYALOGLARDA) hedeflemektedir.  İlgili kriter ve hedeflenen beceriler aşağıdaki linkte ve ‘amaçlar’ bölümünde bulunabilir.

Hangi soru sözcüğünün hangi durmda kullanılmaya uygun olduğunu seçebilme
Ölçü bildiren sözcüklerin nerelerde kullanıldığını seçebilme
Şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili yapılan ayarlamaları anlayabilme
İki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi kullanabilme
Günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih belirtme, nasihat verme) içeriği  takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilme
Yiyecekler, organizasyon yapma, sağlık sorunları, hayat olayları, tatil ayarlamaları, para kullanımı,  kıyafetleri isimlendirme , şehirleri tasvir etme, istekte bulunma  gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya deyimleri seçebilme

LVS 201 Doğum ve Suni Tohumlama
Hayvanların sorunsuz üremelerini sağlamak, üremeye bağlı verim kayıplarını engellemek ve sağlıklı yavrular elde etmek için gerekli teknik ve uygulamalı bilgileri vermek

LVS 203 Ayak Bakımı ve Hastalıkları
Çiftlik hayvanlarında ayak sağlığını korumak ve ayak hastalıklarına bağlı ekonomik kayıpları en aza indirmek için gerekli teknik ve uygulamalı bilgileri vermek

LVS 205 Hayvan Besleme ve Rasyon Bilgisi
Hayvan beslenmesinde kullanılan yemlerin hayvan türlerine göre öğretilmesi hedeflenmektedir.

LVS 207 Paraziter Hastalıklar ve Korunma
Parazitolojik terimlerin, parazitlerin ve paraziter hastalıkların isimlendirilmesini, parazitlerin bulaşma yolları, üreme, gelişme, neden oldukları zararlar, zoonoz parazitler ve paraziter hastalıklardan korunma yollarını öğretmek

LVS 209 Sağım Hijyeni ve Mastitisten Korunma
Sütçü hayvanlarda meme sağlığının korunması için gerekli koruma ve kontrol tedbirlerini uygulayabilecek nitelikli eleman yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

LVS 211 Veteriner Laborant Teknikleri
Hayvan hastanesi , pet klinikleri ve veteriner hekimliği laboratuarlarında çalışacaklar için teknik bilgileri vermek, tekniğine uygun olarak aseptik çalışma yapabilme, malzemeye göre sterilizasyon uygulayabilme, Tekniğine uygun olarak numune alabilme, referans hayvan seçimi yapabilme, testlerin duyarlılığı ve spesifikliğini kavrayabilme, testlerin referans aralıklarını kavrayabilme, preparat hazırlayabilme ve mikroskopta inceleyebilme ve rutin kan, süt, karaciğer, hormon, idrar testlerini uygulayabilme konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

LVS 213 Temel Klinik Bilgisi
Temel Klinik Bilgisi dersinde, hayvanların sağlık durumlarıyla ilgili temel kavramları tanımlayabilmek, klinik çakışmalar, laboratuvar hayvanlarının kullanımı ve kliniğe başvuran kedi ve köpek gibi hastalara verilen Veteriner hizmetini açıklayabilmek, hayvanların sağlık durumunun değerlendirilmesinde kullanılan muayene yöntemlerini listeleyebilmek ve hayvanlarda görülebilecek hastalık belirtilerini tanımlayabilmek amaçlanmıştır.

SMO 201 Ölçme Ve Değerlendirme
Bu ders öğrencilerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasıdır. Eğitim programlarında yer alan kazanımlara öğrencilerin ulaşıp ulaşmadığının kontrolü ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir şekilde kullanmak ile gerçekleşecektir. Öğretmen adaylarının öğrencilerdeki öğrenme eksikliklerini, kazanımlara ulaşma derecelerini ve onların bir üst öğrenim kademesine devam edip etmeyeceğine karar vermede kullanacakları ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını öğrenmeleri önemli bir eğitim ihtiyacıdır. Bu ders öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasını amaçlamaktadır.

SMO 202 Halk Sağlığı
Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık insane gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması, Tıp ahlakı.

SMO 204  Meslek Etiği
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazanılması amaçlanmaktadır.

SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı
Akılcı ilaç Kullanımı: İlâçların, hastaların klinik gereksinimlerine uygun bir şekilde, uygun dozda, yeterli bir zaman süresinde, hem kendileri hem de toplum için en düşük maliyet ile kullanılması

Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.

LVS202  Dönem Uygulaması
Bölümünde yardımcı destek personelinin gerekliliği
Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini
geliştirmek
Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
geliştirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini
yenilemek
Yeniliği teşvik etmek
Eleştirel düşünceyi geliştirmek

SMO 210 Sağlık Hizmetlerinde Kalite
Sağlık hizmetlerini içinde barındıran tüm ön lisans bölümlerinde, sağlıkta kalitenin güvenlik, atık, enfeksiyon, iletişim, sağlık çalışanı sorumluluğu, tıbbi hatalar, acil durumlar, cihaz yönetimleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, hastanede bulunan cihazlar dahil geniş alanı kapsamaktadır. Türkiye sağlık sistemine genel bakış, hasta çalışan güvenliği, sağlıkta kalite standartları, atıl yönetimi, enfeksiyonların önlenmesi, ilaç yönetimi, radyasyon güvenliği, temel hasta hakları, hasta ve hasta yakını ile sağlıklı iletişim, hasta güvenliğinde sağlık çalışanı sorumluluğu, hasta güvenliği ve tıbbi hata, sağlıkta risk yönetimi, hasta düşmelerinin önlenmesi, hastanın bilgilendirilmesi ve hasta rızası, güvenli ilaç uygulamaları, sağlıkta ölçme ve değerlendirme kültürü, malzeme ve cihaz yönetimi, afet ve acil durum yönetimi, bilgi yönetimi konularını içermektedir.