Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 0 2 2
BİL101 Bilişim Teknolojileri I 3 0 3 4
İNG101 İngilizce 1 3 0 3 3
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
SMO111 Temel Anatomi 3 0 3 3
PLT103 Histoloji 2 0 2 4
PLT105 Belge ve Kayıt Yönetimi 3 0 3 4
PLT107 Genel Histoteknoloji 3 0 3 5
TUR101 Türk Dili 1 2 0 2 2
KAR100 Kariyer Planlama 0 0 0 0
Toplam Kredi 23 0 23 30

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
SMO104 Fizyoloji 2 0 2 2
SMO106 Temel İletişim Becerileri 2 0 2 2
PLT104 özel Histoteknoloji 2 0 2 3
PLT106 Genel Sitoteknoloji 2 0 2 2
LGS108 Laboratuvar Güvenliği 2 0 2 2
PLT110 Genel Patolojide Temel Kav. 2 0 2 2
PLT112 Patoloji Laboratuvar Uyg. 1 1 6 4 5
PLT150 Yaz Stajı (20 İş Günü) 0 0 0 1
BYK102 Genel Biyokimya 3 0 3 4
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2 0 2 2
İNG102 İngilizce 2 3 0 3 3
TUR102 Türk Dili 2 2 0 2 2
Toplam Kredi 23 10 26 30

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T L U K AKTS
PLT 201 Moleküler Patoloji Teknikleri 2 0 2 3
PLT 203 Patolojide özel Teknikler 3 0 3 4
PLT 205 Jinekolojik Sitoloji 2 0 2 3
PLT 207 Jinekolojik Dışı Sitoloji (Non-Jin. Sitoloji) 2 0 2 3
PLT 209 Patoloji de Tanı Yöntemleri 1 0 1 1
PLT 211 İmmünohistokimya Teknikleri 2 0 2 3
PLT 213 Makroskopik Diseksiyon 1 1 0 2 2
PLT 215 Patoloji Laboratuvar Uyg. 2 1 6 4 4
BYK 203 Klinik Biyokimya 3 0 3 4
SMO201 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 3
Toplam Kredi 21 1 6 24 30

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
SMO 204 Meslek Etiği 3 0 3 4
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1 1
SMO210 Sağlık Hizmetlerinde Kalite 3 0 3 4
PLT 202 Mesleki Uygulaması 0 24 12 21
Toplam Kredi 7 24 19 30

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1
Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaması sonucu ortaya çıkan siyasi ekonomik kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunun ele alınması.

TUR 101 Türk Dili 1
Dilin tanımı ve önemi; dil-kültür ilişkisi, yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imlâ kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman vb.) formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.) makalenin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.

KAR100 Kariyer Planlama

 • Kariyer planlama ve kariyer gelişimi modellerini öğrenme.
 • Hâlihazırda mevcut iş piyasası koşulları hakkında bilgi sahibi olma.
 • Mülakat teknikleri hakkında bilgi sahibi olma. Etkileyici bir iş görüşmesini nasıl yapılacağını öğrenme.
 • Özgeçmiş, kapak yazısı ve teşekkür mektubu hazırlama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma.
 • İş başvurularında kullanmak üzere CV hazırlama

ING 101 İngilizce
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya önelik bir derstir. Kendisini ve ailesini tanıtabilmr; Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilme, tarifini anlayabilme; Rutin olarak aktiviteleri anlayabilme, seçebilme; bazı mobilyaları isimlendirebilme yapılan bir ev tarifini anlayabilme

BİL 101 Bilişim Teknolojileri I

 1. Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Yeri
 2. Bilgisayar Sistemleri, Dosya Yönetimi
 3. Etik ve Güvenlik, Dijital Vatandaşlık
 4. Gizlilik ve Güvenlik
 5. Bilgisayar Ağları
 6. Araştırma
 7. İletişim Teknolojileri ve İşbirliği
 8. Görsel İşleme Programları
 9. Kelime İşlemci Programları
 10. Sunu Programları
 11. Tablolama Programları
 12. Ses ve Video İşleme Programlar
 13. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları, Programlama

SMO 101 Tıbbi Terminoloji
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

SMO 111 Temel Anatomi
Anatomiye giriş dersi olup, iskelet ve kas, solunum, dolaşım, sindirim, sinir, endokrin, boşaltım ve üreme sistemlerini oluşturan temel anatomik yapı ve kavramların öğretildiği temel derstir. Bu dersi alan öğrenciler;

İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite.

Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diafragma, burun ve larinks, trake, akciğerler ve plevra.

Dolaşım sistemi: kalp (atrium ve ventrkül ), perikard, damarlar.

Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: farikns, özefagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve üretra-kadın ve erkek genital organları.

Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sapı- serebellum ve kranial sinirler – otonom sinir sistemi.

Endokrin sistem.  Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yollarını öğrenirler.

PLT 103 Histoloji
Mikroskopik çalışmayla desteklenen derslerde; hücre ve hücre içi organeller; mitoz ve mayoz bölünme; epitel doku; bağ, kemik, kıkırdak ve kas dokusu; sinir sistemi, kan ve lenfoid doku;sindirim sistemi, karaciğer, pankreas; solunum sistemi; deri; üriner sistem; boşaltım sistemi; erkek ve dişi üreme ve duyu organlarına ait normal doku ve hücre özellikleri incelenir.

PLT 105 Belge ve Kayıt Yönetimi
Belge yönetimi politika ve prosedürlerinin standardizasyonu, standard uygulama ve prosedürler kullanılarak belgelere gerekli ilgi ve korumanın sağlanması ve içerdikleri bilgiye ve delillere daha etkin ve verimli bir şekilde erişilmesini öngörmektedir. Belge yönetimi belgelerin üretilmesinden onların imhasına kadarki süreçte onların üretimini, işlenmesini, dağıtımını, depolanmasını, erişimi ve ayıklanması işlemlerini kapsar. Dokuman ve kayıt yönetimi nedir. Kayıtların sınıflandırılması ve işlevleri. Kayıt yöneticilerinin rolleri. Elektronik kayıt yönetimi. Belge ve kayıt yönetiminde teknolojinin etkin kullanımı.

PLT 107 Genel Histoteknoloji
Patoloji bölümünün tanıtımı Rutin işleyiş ve organizasyon şemaları, Yetki ve sorumluluklar, Patolojide tıbbi terminoloji, Patoloji laboratuarında kullanılan alet ve malzemeler, Patoloji laboratuarına gelen materyallerin tanıtımı, Standart kodlamalar, seri kesit, yeni kesit tanımı, kodlamanın amacı Patoloji laboratuarında kullanılan kimyasalların özellikleri, saklama koşulları ve güvenli kullanımları, Laboratuar güvenliği ve mesleki risk,  Arşiv ve depo Tıbbi atıkların imha süreci.

SMO 104 Fizyoloji
Bu dersin sonunda öğrencilerin, temel fizyolojik kavramları, vücudun işlevsel organizasyonunu, hücre-organ-sistem ilişkilerini, hücre yapısı ve işlevlerini, vücut sistemlerinin çalışma mekanizmalarını kavraması amaçlanmıştır.

SMO106 Temel İletişim Becerileri
Bilgi giriş ve çıkış işlemleri, Basit karşılaştırma işlemleri ve Uygulaması, Dizinli değişkenler ve Uygulaması, Bileşik karşılaştırmalar, Alt program ve fonksiyonları, Kütük çeşitleri, yapıları ve Uygulaması. İletişimi tanıma ve çeşitleri, İletişim unsurları, Gönderici, Alıcı, Mesaj, Kanal dinleme ve türleri, Geri bildirim süreci, Sekreterin tanımı, Çeşitleri, Duyuşsal ve bilişsel özellikler, Meslek saygısı ve bazı kurallar, Dış görünüm ve hareketler, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgi, Yönetici ile birlikte çalışma, Yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler.

PLT 104 Özel Histoteknoloji
Işık mikroskobunun kullanımı, ışık mikroskobunun çalışma prensipleri, özel mikroskop türleri, dokuların patolojik incelemeye hazırlanması, fiksatifler, dokuların fiksasyonu, doku takibinin prensipleri, doku takibi prensipleri, doku takip yöntemleri, dokuların bloklanması ve kesit hazırlığı, mikrotomlar ve dokulardan kesit alma,dondurulmuş kesit hazırlama yöntemleri.

PLT 106 Genel Sitoteknoloji
Non-Jinekolojik sitolojik örneklerin preparasyon yöntemleri, Hücre süspansiyonu ve bloğu hazırlama, PAP ve Romanowsky boyaları, Non-Jinekolojik sitolojik örneklerin preparasyonlarında teknik sorunlar ve çözüm yöntemleri, efüzyon sıvılarında normal ve atipik hücreler, Balgam, bronşiyal lavaj ve idrar yaymalarında normal ve atipik hücreler, Tiroid sitoloji yaymalarında normal ve atipik hücreler, Akciğer, Hücrelerinde normal ve atipik hücreler, Sitolojik materyalin laboratuvara gönderimi ve saklama koşulları.

LGS 108 Laboratuvar Güvenliği
Laboratuvarda çalışırken kişisel önlemleri alarak, fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere karşı oluşabilecek riskleri belirleyip, onlara karşı önlem almak ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturmak. Laboratuvar tehlikelerini öğrenmek: Laboratuvar tehlikelerini tanımlamak, Laboratuvarda kişisel güvenlik önlemleri almak, Laboratuvarda kimyasal tehlikeleri belirlemek ve önlem almak, Laboratuvarda fiziksel tehlikeleri belirlemek ve önlem almak, Laboratuvarda biyolojik tehlikeleri belirlemek ve önlem almak, Laboratuvarda güvenlik organizasyonu yapmak, Laboratuvarda güvenlik önergeleri hazırlamak, Yanıcı, patlayıcı ve korozif kimyalsalları tanımak, Kimyasallarla çalışırken korunma yöntemleri, Laboratuvarda elektrik ve su sistemleri.

PLT 110 Genel Patolojide Temel Kavramlar
Hücre zedelenmelerindeki temel mekanizmalar, zedelenmeler sonucu hücre/dokuda oluşan morfolojik değişiklikler, çevresel değişikliklere bağlı olarak hücrede oluşan değişiklikler, iltihap ve reperatif yanıtın temel özellikleri, akut ve kronik inflamasyon türleri, inflamasyonda yer alan hücreler ve temel özellikleri, enfeksiyon hastalıklarının genel patolojik özellikleri, mikroorganizmaların hasta yapma özellikleri, vücuttaki sıvı elektrolit denge bozuklukları, sıvı ve elektrolit denge bozukluklarından kaynaklanan patolojik durumların temel mekanizmaları, hemostaz ve hemostaz bozuklukları, neoplazi, tümör etiyolojisinde yer alan faktörler kalıtım tümör ilişkisinin temel prensipleri.

PLT 112 Patoloji Laboratuvar Uygulamaları I
Patoloji labında güvenlik ve çalışma kuralları, Patoloji laboratuvarında kullanılan makine, alet ve cam malzemeler, Laboratuvarda kullanılan tamponları tanıma, molar yüzde çözelti hesaplamasıyla  hazırlama, ışık mikroskobunun kullanımı ve bakımı, hassas terazi, pH Metre, doku takip cihazı, gömme merkezi, etüv kullanımı, fiksatif hazırlanması, manuel ve otomatik sistemlerde doku takibi, mikrotomun çalışma prensipleri, parafin bloklardan kesit almak, H&E tekniği, frozen kesit alımı.

PLT 150 Yaz Stajı
Patoloji bölümünde yardımcı destek personelinin gerekliliği.

Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak

İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.

Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.

Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek

Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek

Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini

geliştirmek

Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını

geliştirmek

Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini

yenilemek

Yeniliği teşvik etmek

Eleştirel düşünceyi geliştirmek

BYK102 Genel Biyokimya
Kanın sıvı ve hücresel elemanlarını tanma, kan sayımı tekniklerini, normal hemogram değerlerini ve hemogramdaki patolojik değişimlerin klinik anlamını yüzesel olarak değerlendirme, örnek için uygun tüpü seçebilme. Karbonhidratların tanımı, sınıflaması , metabolizması, laboratuvarı ve hastalıklar hakkında bilgi sahibi olma. Lipitlerin tanımı, sınıflaması , metabolizması, laboratuvarı ve hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmak

AİT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Mustafa Kemal Paşanın 29 Ekim 1923 de Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruşundan itibaren vefatına kadar gerçekleştirdiği ilke ve inkılaplar değerlendirilmektedir

TUR 102 Türk Dili 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, iyi bir konuşmanın temel ilkeleri, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmayı etkileyen faktörler, hazırlıksız (telefonda konuşma, tanışma ve tanıştırma vs.) ve hazırlıklı konuşma türlerinin (münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans) özellikleri, diksiyon ve önemi, Türkçenin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama ve metin ağırlıklı uygulamalar.

İNG 102 İngilizce 2
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 102 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri  diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir.  Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür.  Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır.  İNG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini (YAZILI METİNLER VE DİYALOGLARDA) hedeflemektedir.  İlgili kriter ve hedeflenen beceriler aşağıdaki linkte ve ‘amaçlar’ bölümünde bulunabilir.

Hangi soru sözcüğünün hangi durmda kullanılmaya uygun olduğunu seçebilme

Ölçü bildiren sözcüklerin nerelerde kullanıldığını seçebilme

Şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili yapılan ayarlamaları anlayabilme

İki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi kullanabilme

Günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih belirtme, nasihat verme) içeriği  takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilme

Yiyecekler, organizasyon yapma, sağlık sorunları, hayat olayları, tatil ayarlamaları, para kullanımı,  kıyafetleri isimlendirme , şehirleri tasvir etme, istekte bulunma  gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya deyimleri seçebilme

PLT 201 Moleküler Patoloji Teknikleri
Moleküller patolojiye giriş, İmmünohistokimya teknikleri, FISH tekniği, CISH tekniği, SISH tekniği,  ISH’da problemler ve çözümleri, Flow sitometri, PCR, Western Blotting, SB, NB, Transmisyon elektron mikroskobisi için doku takibi.

PLT 203 Patolojide Özel Teknikler
Bağ doku boyaları, trikrom boyalar, ağır metal ile impregnasyon yöntemi, Fibrin, elastik lif boyaları ve boyanma özellikleri, Karbonhidratlar tanımlar ve özellikleri, PAS, dPAS boyalar ve boyanma özellikleri, Alcian Blue ve boyama özellikleri, Colloidal Iron, HID boyama özellikleri, Lipidler, proteinler ve nükleik asit boyaları mekanizmaları, Pigment ve mineral boyaları ve boyama özellikleri, Nöropatolojik teknikler, nöroendokrin sistemde boyanma özellikleri, mikroorganizma boyaları ve boyanma özellikleri, enzim histokimya yöntemleri.

PLT 205 Jinekolojik Sitoloji
Klinik sitoloji ve temel kavramlar, Serviksin anatomisi ve mikroanatomisi, endoservikalepidel, endometriyal, histiosit hücrelerin sitomormolojik özellikleri, Normal  Pap smear normal hücre yapısı, Pap smearlerde değerlendirme kriterleri, Bethesta sistemi ve class sınıflandırması, Bethesta sistemi değerlendirme kriterleri, Jinekolojik Sitolojik materyallerin hazırlanmasında temel yöntemler.

PLT 207 Jinekoloji Dışı Sitoloji (Non-Jinekolojik Sitoloji)
Klinik sitoloji ve temel kavramlar, Jinekolojik sistem dışı organ ve vücut boşluklarından elde edilen ince iğne aspirasyon sitolojisi, effüzyon sitolojisi, bronkoalveoler lavaj, mesane lavaj v.b tüm sıvıların hazırlanması, boyanması, bu sistemlerde görülmesi gereken hücrelerin öğrenilmesi.

PLT 209 PatolojideTanı Yöntemleri
Ölüm, somatik hücre yapısı, hücresel ölüm tanımı; beyin ölümü; postmortem değişiklikler, pütrefakasyon, sabunlaşma, mumifikasyon, maserasyon tanımı ve özellikleri, otopsi tanımı, adli otopsi tanımı, cerrahi otopsiden farkları.

PLT 211 İmmünohistokimya Teknikleri
Temel İmmünohistokimya İmmünohistokimyada Antikorlar Tümör Antijenleri Temel Enzimoloji Fikzasyon Antijen retrieval Kontroller Boyama metotları Zemin boyama ve sorunları Blok yöntemi İmmünofloresan teknik I İmmünohistokimyada karışılacak problemler

PLT 213 Makroskopik Diseksiyon
Makroskopi odasında çalışma ve güvenlik kuralları, makroskopide kullanılan diseksiyon malzemeleri, Makroskopi kullanılan kimyasallar, Makroskopik tanımlamalar,endoskopik biyopsilerinin makroskopisi, iğne biyopsilerinin makroskopisi,, deri biyopsilerinin makroskopisi, kolon, mide, safra kesesi makroskopisi, Tiroid makroskopisi, meme makroskopisi, TAH+BSO makroskopisi.

PLT 215 Patoloji Laboratuvar Uygulamaları II
H & E boya setini hazırlama ve kalitesinin değerlendirilmesi, Eosine alternatif boya çözeltilerinin hazırlanması, uygulanması ve mikroskopik karşılaştırılması, Mayer, Cole, Gill III Hematoksilen hazırlanması ve uygulanması, PTAH, Weigert, Verhoeff Hematoksilen hazırlanması ve uygulanması, metakromatik, progresiv, resesiv boya örneklerinin hazırlanması ve uygulanması, PAP smeardelerde Papanicolauo boyasının uygulanması, PAP smearlerde hücre sayımı.

BYK 203 Klinik Biyokimya
Makro moleküllerin kimyasal yapı ve özellikleri, metabolizmaları, hastalıkların moleküler mekanizmaları, biyokimyasal tanı ve araştırma yöntemlerini öğretmek. 1-Organizmadaki lipit, protein, karbonhidrat ve nükleik asit gibi makromoleküllerin metabolizmalarını öğrebnek 2-Hormonların etki mekanizmalarını öğrenmek 3-Hastalık biyokimyasını öğrenmek. Hasta başı testleri, Metabolik hastalıklar, MI markerları, Tm markerları, Vücut sıvıları, Böbrek, Karaciğer, fonksiyon testleri, Koağülasyon Biyokimyası, Gebelik Biyokimyası

SMO 201 Ölçme Ve Değerlendirme
Bu ders öğrencilerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasıdır. Eğitim programlarında yer alan kazanımlara öğrencilerin ulaşıp ulaşmadığının kontrolü ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir şekilde kullanmak ile gerçekleşecektir. Öğretmen adaylarının öğrencilerdeki öğrenme eksikliklerini, kazanımlara ulaşma derecelerini ve onların bir üst öğrenim kademesine devam edip etmeyeceğine karar vermede kullanacakları ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını öğrenmeleri önemli bir eğitim ihtiyacıdır. Bu ders öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasını amaçlamaktadır.

SMO 204  Meslek Etiği
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazanılması amaçlanmaktadır.

SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı
Akılcı ilaç Kullanımı: İlâçların, hastaların klinik gereksinimlerine uygun bir şekilde, uygun dozda, yeterli bir zaman süresinde, hem kendileri hem de toplum için en düşük maliyet ile kullanılması

Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.

Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.

Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek

Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek

Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek

Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek

Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek

PLT202 Mesleki Uygulama
Bölümünde yardımcı destek personelinin gerekliliği

Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak

İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.

Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.

Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek

Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek

Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini

geliştirmek

Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını

geliştirmek

Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini

yenilemek

Yeniliği teşvik etmek

Eleştirel düşünceyi geliştirmek

SMO 210 Sağlık Hizmetlerinde Kalite
Sağlık hizmetlerini içinde barındıran tüm ön lisans bölümlerinde, sağlıkta kalitenin güvenlik, atık, enfeksiyon, iletişim, sağlık çalışanı sorumluluğu, tıbbi hatalar, acil durumlar, cihaz yönetimleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, hastanede bulunan cihazlar dahil geniş alanı kapsamaktadır. Türkiye sağlık sistemine genel bakış, hasta çalışan güvenliği, sağlıkta kalite standartları, atıl yönetimi, enfeksiyonların önlenmesi, ilaç yönetimi, radyasyon güvenliği, temel hasta hakları, hasta ve hasta yakını ile sağlıklı iletişim, hasta güvenliğinde sağlık çalışanı sorumluluğu, hasta güvenliği ve tıbbi hata, sağlıkta risk yönetimi, hasta düşmelerinin önlenmesi, hastanın bilgilendirilmesi ve hasta rızası, güvenli ilaç uygulamaları, sağlıkta ölçme ve değerlendirme kültürü, malzeme ve cihaz yönetimi, afet ve acil durum yönetimi, bilgi yönetimi konularını içermektedir.