Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 2 0 2 2
BİL101 Bilişim Teknolojileri I 3 0 3 4
İNG101 İngilizce 1 3 0 3 3
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
SMO109 Temel İlk Yardım 3 0 3 3
SMO111 Temel Anatomi 3 0 3 3
OPO101 Malzeme Bilgisi 1 3 2 4 6
OPO103 Teknik Çizim 2 2 3 5
TUR101 Türk Dili 1 2 0 2 2
KAR100 Kariyer Planlama 0 0 0 0
Toplam Kredi 23 4 25 30

II. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO102 Hastalıklar Bilgisi  2 0 2 2
SMO104 Fizyoloji 2 0 2 2
SMO106 Temel İletişim Becerileri 2 0 2 3
OPO102 Malzeme Bilgisi 2 2 0 2 3
OPO104 Orteze Giriş 2 0 2 3
OPO106 Proteze Giriş 2 0 2 2
OPO108 Klinik Eğitim ve Uygulama 1 0 10 5 5
OPO110 Kinezyoloji Biyomekanik 2 0 2 2
OPO150 Yaz Stajı (30 iş günü) 0 0 0 1
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 2 0 2 2
TUR102 Türk Dili 2 2 0 2 2
İNG102 İngilizce 2 3 0 3 3
Toplam Kredi 21 10 26 30

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
OPO201 Protez 1 2 0 2 3
OPO203 Ortez 1 4 2 5 6
OPO205 Protez & Ortez Analizi ve Değ. 2 0 2 3
OPO207 Psikososyal Rehabilitasyon 2 0 2 3
OPO209 Klinik Eğitim ve Uygulama 2 0 10 5 6
OPO211 Ortezde Biyomekanik Prensipler 2 0 2 3
OPO213 Protezde Biyomekanik Prensipler 2 0 2 3
SMO201 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 3
Toplam Kredi 17 12 23 30

IV. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO202 Halk Sağlığı 3 0 3 4
SMO204 Meslek Etiği 3 0 3 4
SMO206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 3 0 3 4
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1 1
SMO210 Sağlık Hizmetlerinde Kalite 3 0 3 4
OPO202 Dönem Uygulaması 0 26 13 13
Toplam Kredi 13 26 26 30

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1
Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaması sonucu ortaya çıkan siyasi ekonomik kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunun ele alınması.

BİL 101 Bilişim Teknolojileri I

 1. Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Yeri
 2. Bilgisayar Sistemleri, Dosya Yönetimi
 3. Etik ve Güvenlik, Dijital Vatandaşlık
 4. Gizlilik ve Güvenlik
 5. Bilgisayar Ağları
 6. Araştırma
 7. İletişim Teknolojileri ve İşbirliği
 8. Görsel İşleme Programları
 9. Kelime İşlemci Programları
 10. Sunu Programları
 11. Tablolama Programları
 12. Ses ve Video İşleme Programlar
 13. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları, Programlama

İNG 101 İngilizce 1
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya önelik bir derstir. Kendisini ve ailesini tanıtabilmr; Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilme, tarifini anlayabilme; Rutin olarak aktiviteleri anlayabilme, seçebilme; bazı mobilyaları isimlendirebilme yapılan bir ev tarifini anlayabilmeyi öğretmek hedeflenmiştir.

SMO 101 Tıbbi Terminoloji
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi ve olumlu ve olumsuz ekler ile zıt anlamlı kavramların öğretilmesi.

SMO 109 Temel İlk Yardım
İlk yardım dersine genel bakış. İlk yardımda temel kavramlar, normal vital bulgular ve bulguların değerlendirilmesi, İleri ve sürekli yaşam desteği. Özel durumlarda (kazalar, kanamalar,zehirlenmeler, sırasında yaralanmalarda/ zehirlenmeler) öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan temel bir derstir. Kaza ve yaralanma durumlarında müdahalede bulunanların, ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamalarını sağlamaktır.

SMO 111 Temel Anatomi
Anatomiye giriş dersi olup, iskelet ve kas, solunum, dolaşım, sindirim, sinir, endokrin, boşaltım ve üreme sistemlerini oluşturan temel anatomik yapı ve kavramların öğretildiği temel derstir. Bu dersi alan öğrenciler;

İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite.
Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diafragma, burun ve larinks, trake, akciğerler ve plevra.
Dolaşım sistemi: kalp (atrium ve ventrkül ), perikard, damarlar.
Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: farikns, özefagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve üretra-kadın ve erkek genital organları.

Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sapı- serebellum ve kranial sinirler – otonom sinir sistemi.
Endokrin sistem.  Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yollarını öğrenirler.

OPO 101 Malzeme Bilgisi 1
Bu ders kapsamında, malzeme tanımını, malzeme seçimini , malzeme seçimini etkileyen faktörleri, malzemenin geniş özelliklerini , sertlik ve sertlik ölçme metodlarını, malzeme muayene metodlarını , protez – ortez malzemelerini, alçı ve sargi çeşitlerini anlatan temel derstir.

OPO 103 Teknik Çizim
Temel bilgilerin (Çizim aletlerinin tanıtımı, kullanılması , kullanılan kağıtlar , ölçekler, teknik resimde kullanılan çizgi çeşitleri), Geometrik çizimlerin, İzdüşüm, Perspektiften görünüş çıkarmanın, ölçülendirmenin anlatıldığı temel derstir.

TUR 101 Türk Dili 1
Dilin tanımı ve önemi; dil-kültür ilişkisi, yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imlâ kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman vb.) formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.) makalenin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.

KAR100 Kariyer Planlama

 • Kariyer planlama ve kariyer gelişimi modellerini öğrenme.
 • Hâlihazırda mevcut iş piyasası koşulları hakkında bilgi sahibi olma.
 • Mülakat teknikleri hakkında bilgi sahibi olma. Etkileyici bir iş görüşmesini nasıl yapılacağını öğrenme.
 • Özgeçmiş, kapak yazısı ve teşekkür mektubu hazırlama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma.
 • İş başvurularında kullanmak üzere CV hazırlama

SMO 102 Hastalıklar Bilgisi
Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etiyoloji, hastalıkların muayene şekilleri ve tanı işlemlerinin öğretilmesinin amaçlandığı temel derstir. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomları, bulguları, etiyolojisi, hastalıkları muayene, muayene şekilleri ve tanı işlemleri, konjenital anomaliler, enfeksiyon ve parazit hastalıkları, kanser, endokrin sistem hastalıkları, kan hastalıkları, ruh sağlığı ve bozuklukları, sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, solunum ve dolaşım hastalıkları, gastrointestinal sistem hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve ürogenital hastalıkların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

SMO 104 Fizyoloji
Bu dersin sonunda öğrencilerin, temel fizyolojik kavramları, vücudun işlevsel organizasyonunu, hücre-organ-sistem ilişkilerini, hücre yapısı ve işlevlerini, vücut sistemlerinin çalışma mekanizmalarını kavraması amaçlanmıştır.

SMO 106 Temel İletişim Becerileri
Programının amacı, öğrencilerimize düşüncelerini özgürce dile getirebilecekleri bir ortam sunarak yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bilgi giriş ve çıkış işlemlerini, basit karşılaştırma işlemleri ve uygulamasını, dizinli değişkenler ve uygulamasını, bileşik karşılaştırmaları, alt program ve fonksiyonlarını, kütük çeşitleri, yapıları ve uygulamasını. iletişimi tanıma ve çeşitlerini, iletişim unsurlarını, gönderici, alıcı, mesaj, kanal dinleme ve türlerini, geri bildirim sürecini, sekreterin tanımını, çeşitlerini, duyuşsal ve bilişsel özellikleri, meslek saygısı ve bazı kuralları, dış görünüm ve hareketleri, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgileri, yöneticiyle birlikte çalışmayı, yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikleri öğretmeyi hedefleyen bir derstir.

OPO 102 Malzeme Bilgisi 2
Bu ders malzemenin tanımını, sınıflandırılmasını ve malzeme seçimini öğretmeyi hedefleyen bir derstir. Metal malzemeler (Özellikleri, kristal yapıları, kristal yapısının malzemenin özelliklerine etkisi), alaşımlar, demir esaslı malzemler (tanıtılması, sınıflandırılması, karbon miktarının malzemenin özelliklerine etkisi), metal üretimi, çeliğe uygulanan ısıl işlemler (Tavlama, sertleştirme) konularını anlatan temel derstir.

OPO 104 Orteze Giriş
Protez ve ortez işletmelerinin geçmişi ve mevcut yasal dayanağını, yürümeye yardımcı cihazları, ortezin tanımını, fonksiyon ve vücut bölgelerine göre ortezleri, alt ekstremitelerde atel ve tam alçılama yöntemlerini, ortezlerin amaçlarını, alt ekstremite ortezlerini, üst ekstremite ortezlerini, kolumna vertebralis hastalıklarını ve problemlerinde kullanılan ortezleri, DKÇ, DKÇ de kullanılan ortezleri, DKÇ de kullanılan ortezlerde modifikasyonları, ortezlerde SUT uygulamasını, hazır ve seri üretimli ortezlerin sorumlu müdüre getirdiği sorumlulukları anlatan temel derstir.

OPO 106 Proteze Giriş
Alt ekstremite protezlerinin değerlendirilmesini, alt ekstremite protezlerinin kontrolünü, alt ekstremite protezlerinie bağlı yürüyüş bozukluklarını, erken protez uygulamalarını, hatalı protez uygulamalarının yol açtığı sorunları, amputelerde kas iskelet sistemi komplikasyonları, üst ekstremite protezlerinin değerlendirilmesini ve kontrolünü, konjentinal anomalilerde protez uygulamalarını, amputelerde ağrı kontrolünü, phantom ağrısını, protezlerin bakımını ve hijyenini, çocuk amputelerde protez yaklaşımını, geriatik amputelerde protez yaklaşımını, yürüme yardımcılarını, modifiye protez yaklaşımlarını ve amputelerdeki görülebilecek sorunların analiz edilmesini anlatan temel derstir.

OPO 108 Klinik Eğitim ve Uygulama 1
Kas-iskelet sistemi ile ilgili anatomiyi, hastalıklar ve genel tedavi yaklaşımlarını, kas-iskelet sistemi ile ilgili protez ve ortez uygulamasının gerekebileceği durumların öğrenilmesini, romatizmalı hastalıkları kırıkları ve komplikasyonları, kemik enfeksiyonlarını ve tümörleri, konjentital anomalileri, preferik damar hastalıklarını, medulla spinalis hastalıklarını, primidal ve ekstrapiramidal system hastalıkları, serebellar system hastalıklarını, kas hastalıklarını, polineveritleri, periferik sinir yaralanmalarını öğreten ve bu hastalıklara karşı tedaviyi öğreten uygulamalı bir derstir.

OPO 110 Kinezyoloji Biyomekanik
Bu dersin amacı anatomik, fizyolojik ve biyomekanik olarak “fonksiyonel” insan hareketinin incelenmesini, hareket sisteminin yapısını, bölümlerini ve hareket potansiyelini tesbit etmektir. İnsan vücudunun nasıl çalıştığını, hareketin başlaması sürdürülmesi ve kontrolünü inceler.Temel fizik kurallarının insan vücuduna nasıl uygulandığını anlatan bir derstir.

OPO 150  Yaz Stajı
Ortopedik Protez ve Ortez alanında yardımcı destek personelinin gerekliliğini anlatmak, belirlenen kavram(ları) açıklamak, ilgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek, belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak, seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek, seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek, belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek, seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek, belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek, yeniliği teşvik etmek ve eleştirel düşünceyi geliştirmek bu dersin temel esasıdır.

AİT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi 2
Mustafa Kemal Paşanın 29 Ekim 1923 de Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruşundan itibaren vefatına kadar gerçekleştirdiği ilke ve inkılaplar değerlendirilmektedir

TUR 102 Türk Dili 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, iyi bir konuşmanın temel ilkeleri, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmayı etkileyen faktörler, hazırlıksız (telefonda konuşma, tanışma ve tanıştırma vs.) ve hazırlıklı konuşma türlerinin (münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans) özellikleri, diksiyon ve önemi, Türkçenin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama ve metin ağırlıklı uygulamalar.

İNG 102 İngilizce 2
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 102 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri  diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir.  Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş olup dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür.  Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş olup; her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır.  İNG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini (YAZILI METİNLER VE DİYALOGLARDA) hedeflemektedir. Hangi soru sözcüğünün hangi durumda kullanılmaya uygun olduğunu seçebilmeyi, ölçü bildiren sözcüklerin nerelerde kullanıldığını seçebilmeyi, şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili yapılan ayarlamaları anlayabilmeyi, iki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi kullanabilmeyi, günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih belirtme, nasihat verme) içeriği  takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilmeyi, yiyecekler, organizasyon yapma, sağlık sorunları, hayat olayları, tatil ayarlamaları, para kullanımı,  kıyafetleri isimlendirme , şehirleri tasvir etme, istekte bulunma  gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya deyimleri seçebilmeyi öğreten temel yabancı dil dersidir.

OPO 201 Protez 1
Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisini öğrenciye aktarır. Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme sorumluluklarını öğreten ve geliştiren bölümdür.

OPO 203 Ortez 1
Ortopedik ayakkabı ve bölümlerini, ayakkabı modifikasyonlarını (internal modifikasyonlar, eksternal modifikasyonlar), ayak hastalıklarını (deformiteleri), ayakkabı modifikasyonlarını ve ortezleri (ayağa ilişkin sorunlarda ortez vermenin genel amaçları; Pesplanovalgus deformitesi ve ortotik yaklaşım; Pes Cavus deformitesi ve ortotik yaklaşım; Transvers ark düşüklüğü ve ortezleme; Halluks valgus, rigidus, limitus deformitelerinde ortezleme; Morton parmağı, pence ve çekiç parmak deformitelerinde ortezleme; Tailor deformitesi ve Mallet parmağı çok kısa tanımlama ve ortotik yaklaşım; Calcaneal epin, Panniculitis, Plantar fasciitis ve ortotik yaklaşım; Metatarsus varus ve tarsal tünel deformiteleri ve ortotik yaklaşım), Talipes Calcenovalgus, Talipes Valgus, Talipes Varus deformitelerinin anlatımını ve ortotik yaklaşımı, Ekinovarus (club foot), ortotik yaklaşımı, instabil ayakbileği eklemi ve tibia kırıklarında ortez kullanımını ve Romotoid ayak yapısını anlatan temel derstir.

OPO 205 Protez & Ortez Analizi ve Değerlendirmesi
Alt ekstremite protezlerinin değerlendimesi, alt ekstremite protezlerinin kontrolü, alt ekstremite protezlerine bağlı yürüyüş bozukluklarını, erken protez uygulamaları, hatalı protez uygulamalrının yol açtığı sorunları, amputelerde kas iskelet sistemi komplikasyonlarını, üst ekstremite protezlerinin değerlendirmesini ve kontrolünü ele alan temel derstir. Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme sorumluluklarını üstlenebilmeyi öğretir.

OPO 207 Psikososyal Rehabilitasyon
Fiziksel, duyusal yada kognitif yönden herhangi bir nedenle engel, özür yada bozukluk durumunda bireyin psikososyal tablosunun anlaşılabilmesini sağlamak, psikososyal sürece etki eden durumların kavratmak ve fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında karşılaşılabilecek psikososyal problemlerin göz önüne alarak rehabilitasyon programını  yönlendirebilme becerisini kazandırmaktır.

OPO 209 Klinik Eğitim ve Uygulama 2
Kas-iskelet sistemi ile ilgili anatomiyi, hastalıklar ve genel tedavi yaklaşımlarını, kas-iskelet sistemi ile ilgili protez ve ortez uygulamasının gerekebileceği durumların öğrenilmesini, romatizmalı hastalıkları kırıkları ve komplikasyonları, kemik enfeksiyonlarını ve tümörleri, konjentital anomalileri, preferik damar hastalıklarını, medulla spinalis hastalıklarını, primidal ve ekstrapiramidal system hastalıkları, serebellar system hastalıklarını, kas hastalıklarını, polineveritleri, periferik sinir yaralanmalarını öğreten ve bu hastalıklara karşı tedaviyi öğreten daha derin uygulamalı bir derstir.

OPO 211 Ortezde Biyomekanik Prensipler
Bu ders kapsamında öğrencilere, Üst ve alt ekstremite protezlerinin yapımı ve kullanımda başarıyı etkileyen biomekanik pirensipleri üzerinde durulmaktadır. Üst ekstremite protezlerinde kullanılan biyomekanik prensipler . Alt ekstremite protezlerinde kullanılan biyomekanik prensipler ve Myoelektrik protezlerde kullanılan biyomekanik prensipler anlatılmaktadır.

OPO 213 Protezde Biyomekanik Prensipler
Bu dersin amacı, biyomekanik analiz tekniklerini güncel literatür incelemesi ile birlikte değerlendirmektir. Bu dersin sonunda öğrenci; Biyomekanik prensipleri ,Biyomekanik kuvveti,Biyomekanik kuvvetlerin çözümlenmesini,Biyomekanik kuvvetlerin bileşenlerini,Ortezde kullanılan malzemeleri tanıyabilmeyi, Ortezde kullanılan malzemelerin biyomekanik prensiplerini açıklamayı ve Ortezde kullanılan malzemelerin biyomekanik etkilerini ifade etmeyi öğreneceklerdir.

SMO 201 Ölçme Ve Değerlendirme
Bu ders öğrencilerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasıdır. Eğitim programlarında yer alan kazanımlara öğrencilerin ulaşıp ulaşmadığının kontrolü ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir şekilde kullanmak ile gerçekleşecektir. Öğretmen adaylarının öğrencilerdeki öğrenme eksikliklerini, kazanımlara ulaşma derecelerini ve onların bir üst öğrenim kademesine devam edip etmeyeceğine karar vermede kullanacakları ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını öğrenmeleri önemli bir eğitim ihtiyacıdır. Bu ders öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasını amaçlamaktadır.

SMO 202 Halk Sağlığı
Halk sağlığı yaklaşımını, sağlık sorunlarına halk sağlığı bakış açısını geliştirmeyi kapsamaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler; toplumun sağlığını koruma ve geliştirmede hekimin rolünü, bu amaçla yapılan uygun müdahale yöntemlerini ve sağlık hizmetlerinin yönetimiyle ilgili temel kavramları açıklayabileceklerdir.

SMO 204 Meslek Etiği
İş hayatındaki davranışların düzeltilmesini sağlayan, kişiye etik prensipler ve standartlar getirilmesini sağlayan derstir. Amaç; meslek etiği ve etik ile alakalı yeterliliklerin öğrenciye kazandırılmasıdır.

SMO 206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Yönetim kavramını ve süreçlerini, Türk sağlık sistemi ve alt sistemlerini, amaçlarını, örgütsel yapısını, tarihsel gelişimini, bugünkü durumunu, işleyişini, yönetimini ve sistemini oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesini inceleyen derstir.

SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı
İlâçların, hastaların klinik gereksinimlerine uygun bir şekilde, uygun dozda, yeterli bir zaman süresinde, hem kendileri hem de toplum için en düşük maliyet ile kullanılması gerektiğini anlatan temel derstir.

OPO 202 Dönem Uygulaması
Ortopedik Protez ve Ortez alanında yardımcı destek personelinin gerekliliğini anlatmak, belirlenen kavram(ları) açıklamak, ilgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek, belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak, seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek, seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek, belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek, seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek, belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek, yeniliği teşvik etmek ve eleştirel düşünceyi geliştirmek bu dersin temel esasıdır.

SMO 210 Sağlık Hizmetlerinde Kalite
Sağlık hizmetlerini içinde barındıran tüm ön lisans bölümlerinde, sağlıkta kalitenin güvenlik, atık, enfeksiyon, iletişim, sağlık çalışanı sorumluluğu, tıbbi hatalar, acil durumlar, cihaz yönetimleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, hastanede bulunan cihazlar dahil geniş alanı kapsamaktadır. Türkiye sağlık sistemine genel bakış, hasta çalışan güvenliği, sağlıkta kalite standartları, atıl yönetimi, enfeksiyonların önlenmesi, ilaç yönetimi, radyasyon güvenliği, temel hasta hakları, hasta ve hasta yakını ile sağlıklı iletişim, hasta güvenliğinde sağlık çalışanı sorumluluğu, hasta güvenliği ve tıbbi hata, sağlıkta risk yönetimi, hasta düşmelerinin önlenmesi, hastanın bilgilendirilmesi ve hasta rızası, güvenli ilaç uygulamaları, sağlıkta ölçme ve değerlendirme kültürü, malzeme ve cihaz yönetimi, afet ve acil durum yönetimi, bilgi yönetimi konularını içermektedir.