Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 2 0 2 2
BİL101 Bilişim Teknolojileri I 3 0 3 4
İNG101 İngilizce 1 3 0 3 3
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
SMO105 Temel Matematik 3 0 3 3
SMO109 Temel İlk Yardım 3 0 3 3
SMO111 Temel Anatomi 3 0 3 3
TGT101 Radyoloji Fiziği 4 0 4 5
TGT103 Temel Mesleki Uygulamalar 2 0 2 2
TUR101 Türk Dili 1 2 0 2 2
KAR100 Kariyer Planlama 0 0 0 0
Toplam Kredi 27 0 27 30

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
SMO102 Hastalıklar Bilgisi 2 0 2 2
SMO104 Fizyoloji 2 0 2 2
TGT102 Tıbbi Görüntüleme 1 4 2 5 5
TGT104 Radyolojik Anatomi 1 2 0 2 3
TGT106 Klinik Eğitim ve Uygulama 1 0 10 5 6
TGT150 Yaz Stajı (30 İş Günü) 0 0 0 1
KMB104 Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri 3 0 3 4
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 2 0 2 2
İNG102 İngilizce 2 3 0 3 3
TUR102 Türk Dili 2 2 0 2 2
Toplam Kredi 20 12 26 30

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
TGT201 Radyolojik Anatomi 2 2 0 2 3
TGT203 Tıbbi Görüntüleme 2 3 2 4 5
TGT205 Nükleer Tıp 2 0 2 3
TGT207 Radyoterapi 2 0 2 3
TGT209 Klinik Eğitim ve Uygulama 2 0 10 5 6
TGT211 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 1 2 2 2
TGT213 Radyolojide Organizasyon 2 0 2 3
TGT215 Radyasyon Sağlığı ve Korunma 1 0 1 2
SMO201 ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 3
Toplam Kredi 16 14 23 30

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
SMO202 Halk Sağlığı 3 0 3 4
SMO204 Meslek Etiği 3 0 3 4
SMO206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 3 0 3 4
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1 1
SMO210 Akılcı İlaç Kullanımı 3 0 3 4
TGT202 Dönem Uygulaması 0 26 13 13
Toplam Kredi 13 26 26 30

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1
Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaması sonucu ortaya çıkan siyasi ekonomik kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunun ele alınması.

TUR 101 Türk Dili 1
Dilin tanımı ve önemi; dil-kültür ilişkisi, yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imlâ kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman vb.) formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.) makalenin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.

KAR100 Kariyer Planlama

 • Kariyer planlama ve kariyer gelişimi modellerini öğrenme.
 • Hâlihazırda mevcut iş piyasası koşulları hakkında bilgi sahibi olma.
 • Mülakat teknikleri hakkında bilgi sahibi olma. Etkileyici bir iş görüşmesini nasıl yapılacağını öğrenme.
 • Özgeçmiş, kapak yazısı ve teşekkür mektubu hazırlama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma.
 • İş başvurularında kullanmak üzere CV hazırlama

ING 101 İngilizce
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya önelik bir derstir. Kendisini ve ailesini tanıtabilmr; Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilme, tarifini anlayabilme; Rutin olarak aktiviteleri anlayabilme, seçebilme; bazı mobilyaları isimlendirebilme yapılan bir ev tarifini anlayabilme
 

BİL 101 Bilişim Teknolojileri I

 1. Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Yeri
 2. Bilgisayar Sistemleri, Dosya Yönetimi
 3. Etik ve Güvenlik, Dijital Vatandaşlık
 4. Gizlilik ve Güvenlik
 5. Bilgisayar Ağları
 6. Araştırma
 7. İletişim Teknolojileri ve İşbirliği
 8. Görsel İşleme Programları
 9. Kelime İşlemci Programları
 10. Sunu Programları
 11. Tablolama Programları
 12. Ses ve Video İşleme Programlar
 13. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları, Programlama

SMO 101 Tıbbi Terminoloji
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

SMO 105 Temel Matematik
Bu ders, temel matematik konularını öğrenmeyi, sayısal veriler içeren matematik problemleri tanımlayabilmeyi, sonuçlandırmayı ve bu problemleri öğrencilere anlamayı sağlayacak beceriler kazanmayı amaçlamak.

SMO 109 Temel İlk Yardım
İlk yardım dersine genel bakış. İlk yardımda temel kavramlar, normal vital bulgular ve bulguların değerlendirilmesi, İleri ve sürekli yaşam desteği. Özel durumlarda (kazalar, kanamalar,zehirlenmeler, sırasında yaralanmalarda/ zehirlenmeler ) öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan temel bir derstir. Kaza ve yaralanma durumlarında müdahalede bulunanların, ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamalarını sağlamaktır.

SMO 111 Temel Anatomi
Anatomiye giriş dersi olup, iskelet ve kas, solunum, dolaşım, sindirim, sinir, endokrin, boşaltım ve üreme sistemlerini oluşturan temel anatomik yapı ve kavramların öğretildiği temel derstir. Bu dersi alan öğrenciler;

İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite.

Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diafragma, burun ve larinks, trake, akciğerler ve plevra.

Dolaşım sistemi: kalp (atrium ve ventrkül ), perikard, damarlar.

Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: farikns, özefagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve üretra-kadın ve erkek genital organları.

Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sapı- serebellum ve kranial sinirler – otonom sinir sistemi.

Endokrin sistem.  Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yollarını öğrenirler.

TGT 101 Radyoloji Fiziği
X-ışınları: bulunuşu, kaynağı, tüpü, meydana gelmesi için gerekli şartlar, özellikleri, kalitesi, miktarı. Madde ile X-ışını etkileşimi. X-ışının tespiti, dozajı. Radyoaktivite ve Radyum. Radyografide kaliteyi artırmak için kullanılan araçlar. Sekonder radyasyon, Grid yoluyla sekonder radyasyonun azaltılması, Primer ışığı değiştirmek yoluyla sekonder radyasyonun azaltılması ve diğer metodlar.

TGT103 Temel Mesleki Uygulamalar
Öğrencinin, radyoloji bölümü olan diğer kurumlarda  teorik ve pratik uygulama yapmasını içeriyor. Mesleki gelişim için çok önemli bir derstir.

SMO 102 Hastalıklar Bilgisi
Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etiyoloji, hastalıkların muayene şekilleri ve tanı işlemlerinin öğretilmesinin amaçlandığı temel derstir. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.Solunum ve dolaşım hastalıkları. Gastrointestinal sistem hastalıkları. Nörolojik hastalıklar. Ürogenital hastalıkların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

SMO 104 Fizyoloji
Bu dersin sonunda öğrencilerin, temel fizyolojik kavramları, vücudun işlevsel organizasyonunu, hücre-organ-sistem ilişkilerini, hücre yapısı ve işlevlerini, vücut sistemlerinin çalışma mekanizmalarını kavraması amaçlanmıştır.

TGT 102  Tıbbi Görüntüleme I
Radyoaktif tetkikler; IVP, ÖMD, ince barsak, kolon, safra kesesi tetkiki. Direkt radyografi, Mamografi, Ortopontomografik film yöntemlerinde Radyografik Pozisyonlar ile Cihazların Kullanımı ve Uygulama, Film Kalitesi (Doz,Pozisyon),Karanlık oda el banyosu ile otomatik banyolarda solüsyonların hazırlanması ve film banyo teknikleri ,Kaset ve cihaz bakımı.

TGT 104 Radyolojik Anatomi I
Anatomi dersinde; vücudun temel yapısı, sistemleri oluşturan yapı ve organların görevleri anatomik özellikleri yerleşim ve komşulukları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bu dersin sonunda öğrencinin öğrenecekleri; Radyografik inceleme için hasta hazırlığı yapabilir.
İnsan vücudunun temel yapısını ayırt etmek,hareket sistemini oluşturan kemik, kas ve eklemlerin anatomik yapısını ve ekstremitelerin anatomik organizasyonunu, dolaşım ve solunum sisteminin anatomik yapısını ve toraksın anatomik organizasyonunu, sindirim sistemi ve ürogenital sistemin anatomik yapısını ve abdomen-pelvisin anatomik organizasyonunu ve sinir sistemini, endokrin sistemi ve duyu organlarının anatomik  yapısını ve baş boyun anatomik organizasyonunu ayırt etmek dersin hedefidir.

TGT 106  Klinik Eğitim ve Uygulama I
Öğrencinin, radyoloji bölümü olan kurumda  teorik ve pratik uygulama yapmasını içeriyor. Mesleki gelişim için çok önemli bir derstir.

TGT 150 Yaz Stajı
Bölümünde yardımcı destek personelinin gerekliliği.

Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak

İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.

Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.

Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek

Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek

Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini

geliştirmek

Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını

geliştirmek

Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini

yenilemek

Yeniliği teşvik etmek

Eleştirel düşünceyi geliştirmek

KMB 104  Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri
Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve Yapıları: mikroorganizmaların sınıflandırma temelleri, adlandırılmaları, büyüklüğü, basit boyama yöntemleri, gram boyama yöntemi ve ilkeleri. Asidorezistan bakteri boyama yöntemi ilkeleri. Bakterilerin Yapısı: Yuvarlak(koklar), çomakçık ve sarmal biçimli bakteriler, involüsyon biçimleri. Bakteri Hücrelerinin Anatomik Yapısı: Protoplastlar, seferoplastlar, bakterilerin L şekilleri. Dış Ortamın Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi: Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleri. Sterilizasyon yöntemleri, fiziksel yöntemler, kimyasal yöntemler, ısı, ışınlandırma, filitrasyon (süzme) yöntemleri, kuru-sıcak hava ile sterilizasyon, nemli ısı ile sterilizasyon, tindalizasyon. Virüslerin Yapısı: Bakteriler ve virüsler arasındaki farklar, AIDS virüsü.

AİT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Mustafa Kemal Paşanın 29 Ekim 1923 de Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruşundan itibaren vefatına kadar gerçekleştirdiği ilke ve inkılaplar değerlendirilmektedir

TUR 102 Türk Dili 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, iyi bir konuşmanın temel ilkeleri, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmayı etkileyen faktörler, hazırlıksız (telefonda konuşma, tanışma ve tanıştırma vs.) ve hazırlıklı konuşma türlerinin (münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans) özellikleri, diksiyon ve önemi, Türkçenin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama ve metin ağırlıklı uygulamalar.

İNG 102 İngilizce 2
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 102 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri  diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir.  Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür.  Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır.  İNG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini (YAZILI METİNLER VE DİYALOGLARDA) hedeflemektedir.  İlgili kriter ve hedeflenen beceriler aşağıdaki linkte ve ‘amaçlar’ bölümünde bulunabilir.

Hangi soru sözcüğünün hangi durmda kullanılmaya uygun olduğunu seçebilme

Ölçü bildiren sözcüklerin nerelerde kullanıldığını seçebilme

Şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili yapılan ayarlamaları anlayabilme

İki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi kullanabilme

Günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih belirtme, nasihat verme) içeriği  takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilme

Yiyecekler, organizasyon yapma, sağlık sorunları, hayat olayları, tatil ayarlamaları, para kullanımı,  kıyafetleri isimlendirme , şehirleri tasvir etme, istekte bulunma  gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya deyimleri seçebilme

TGT201 Radyolojik Anatomi II
Solunum, kardiyovasküler, gastrointestinal ve ürogenital sistemlerin bilgisayarlı tomografi,ve manyetik rezonansın kesitsel anatomisinin anlatılması

TGT 203 Tıbbi Görüntüleme II
Anjiyografi,  Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans cihazları çalışma prensipleri, çekim teknikleri ve protokolleri.

TGT 205 Nükleer Tıp
Nükleer tıpta kullanılan temel cihazlar ve kalite kontrolü. Nükleer tıpta radyoizotop dilüsyon metodlarının temelleri. Nükleer tıpta sintigrafinin biyolojik prensipleri. Radyonüklid metodlarla invitro tümör tanımı. Dozlar ve birimler, Pozisyonlar, Nükleer tıp metodları ile sistemlerin incelenmesi, Klinik uygulamalar.

TGT 207 Radyoterapi
Radyoterapinin tarihçesi. Radyoterapide kullanılan teknik terimler. Radyoterapide kullanılan cihazlar ve kullanım şekilleri. Radyoterapide kullanılan tedavi şekilleri. Kısa radyasyon fiziği, Radyasyon birimleri / Radyobiyoloji. Hasta planlanması ve bu çerçevede teknisyenin görevi.

TGT 209  Klinik Eğitim ve Uygulama II
Öğrencinin, radyoloji bölümü olan kurumda uygulama yapmasını içeriyor. Mesleki gelişim için çok önemli bir derstir.

TGT 211 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal teknolojinin tanımı ve uygulanması. Manyetizma, Elektrik akımının tarifi, Doğru ve dalgalı akım, Elektro manyetizma. Direnç, kondansatör, self bobinleri, transformatörler ve bunların elektrik devrelerinde kullanılması. Atom teorisi, Elektro negatif ve elektro pozitif akımlar, Redresörler, vakum lambalar, yarı iletkenler. Elektrik enerjisi ile çalışan cihazlarda arızaların bulunması. Röntgen X-ışınının özellikleri ve elde edilmesi, Röntgen tipleri, Röntgen cihazının ana yapısı, Ölçme ve denkleme sistemleri, Röntgen cihazı ana devreleri (ototransformatör, kenetron flaman, kontrol, timer ve buki devreleri). Röntgen cihazında yapılması gereken ayarlar (ototransformatör, kenetron flaman, timer tüp flaman ve KVP ayarları), İdeal röntgen laboratuarı. Karanlık odalar, Arıza bulma sistemleri, Röntgen teknisyenleri tarafından yapılabilecek küçük onarımlar, şemaların basitleştirilmesi.

TGT 213 Radyolojide Organizasyon
Bu dersin amacı öğrenciye derslik ve hastane şartlarında Radyoloji departmanlarındaki çalışma düzeni ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. Çalışma organizasyonu yapmak, hasta bilgilendirme sistemini düzenlemek, çalışma ortamının düzenlenmesini sağlamak,hasta görüntülerinin arşivlenmesi yapmak,radyoloji bölümlerinde verilen hizmetleri izlemek,mesleki gelişimi sağlamak ve mesleki yetki ve sorumluluklarını takip etmek dersin öğretmeyi hedeflediği başlıca konulardır.

TGT 215 Radyasyon Sağlığı ve Korunma
Radyasyonun canlı hücreler üzerinde etkisi, İzin verilen maksimum radyasyon dozları, Radyasyon ölçme yöntemleri, Radyasyon kontrol önlemleri, Radyasyona karşı zırhlanma, Radyasyonla çalışan yerlerin planlanması ve çalışırken donanım, Koruyucu giysiler, Radyasyondan korunma yöntemleri.

SMO 202 Halk Sağlığı
Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık insane gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması, Tıp ahlakı.

SMO 204  Meslek Etiği
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazanılması amaçlanmaktadır.

SMO 206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Yönetim kavramı ve süreçleri. Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir.

TGT 202  Dönem Uygulaması
Bölümünde yardımcı destek personelinin gerekliliği

Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak

İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.

Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.

Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek

Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek

Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini

geliştirmek

Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını

geliştirmek

Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini

yenilemek

Yeniliği teşvik etmek

Eleştirel düşünceyi geliştirmek

SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı
Akılcı ilaç Kullanımı: İlâçların, hastaların klinik gereksinimlerine uygun bir şekilde, uygun dozda, yeterli bir zaman süresinde, hem kendileri hem de toplum için en düşük maliyet ile kullanılması

Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.

Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.

Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek

Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek

Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek

Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek

Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek

SMO 210 Sağlık Hizmetlerinde Kalite
Sağlık hizmetlerini içinde barındıran tüm ön lisans bölümlerinde, sağlıkta kalitenin güvenlik, atık, enfeksiyon, iletişim, sağlık çalışanı sorumluluğu, tıbbi hatalar, acil durumlar, cihaz yönetimleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, hastanede bulunan cihazlar dahil geniş alanı kapsamaktadır. Türkiye sağlık sistemine genel bakış, hasta çalışan güvenliği, sağlıkta kalite standartları, atıl yönetimi, enfeksiyonların önlenmesi, ilaç yönetimi, radyasyon güvenliği, temel hasta hakları, hasta ve hasta yakını ile sağlıklı iletişim, hasta güvenliğinde sağlık çalışanı sorumluluğu, hasta güvenliği ve tıbbi hata, sağlıkta risk yönetimi, hasta düşmelerinin önlenmesi, hastanın bilgilendirilmesi ve hasta rızası, güvenli ilaç uygulamaları, sağlıkta ölçme ve değerlendirme kültürü, malzeme ve cihaz yönetimi, afet ve acil durum yönetimi, bilgi yönetimi konularını içermektedir.